Ingredienserna

För att optimera rengöringseffektiviteten var vi noga med att skapa den optimala pH-nivå som behövs för varje tablett.

Allrengöring Rengöringstabletter:
  • Ingredienserna: citronsyra. natriumkarbonat, anjoniskt ytaktivt medel (5-15%), parfym, färgämn
Badrum Rengöringstabletter:
  • Ingredienserna: citronsyra. natriumvätekarbonat, anjoniskt ytaktivt medel (5-15%), parfym, färgämn
Glas & Spegel Rengöringstabletter:
  • Ingredienserna: citronsyra. natriumvätekarbonat, anjoniskt ytaktivt medel (5-15%), parfym, färgämn

 

Fara

Fara/ Säkerhetsanvisning

Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Svälj inte. Läs etiketten före användning. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om möjligt. Skölj ytterligare. Vid exponering: Ring omedelbart giftcentral eller läkare. Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Svälj inte. Läs etiketten före användning.

Mer information om: https://www.skosh.se/pages/produktdatablad