PRODUKTDATABLAD

Alla produkter som listas här levereras av Skosh AB, Anckargripsgatan 3, 21119 Malmö distribueras under varumärkena nedan. Om du har några frågor kan du skicka oss ett mail eller E-post (hej@skosh.se) eller per telefon (+46769730459)
under våra öppettider att nå. Beteckning av ingredienserna enligt INCI-nomenklaturen:

Badrum Rengöringstabletter:
 • Citronsyra (>10%)
 • Natriumvätekarbonat (>10%)
 • Meleinsyra (>10%)
 • Anjoniskt Ytaktivt Medel (5-15%)
 • Parfym (<0.1%)
 • Färgämne (<0.1%)

Glas & Spegel Rengöringstabletter:
 • Citronsyra (>10%)
 • Natriumvätekarbonat (>10%)
 • Meleinsyra (>10%)
 • Anjoniskt Ytaktivt Medel (5-15%)
 • Parfym (<0.1%)
 • Färgämne (<0.1%)

Allrengöring Rengöringstabletter
 • Citronsyra (>10%)
 • Natriumkarbonat (>10%) 
 • Parfym (<0.1%)
 • Färgämne (<0.1%)
 • Anjoniskt Ytaktivt Medel (5-15%)


En databas över korrespondenser mellan INCI-namnen, namnen på Europeiska farmakopén och CAS-numren finns på Europeiska kommissionens Pharmacos-webbplats. Länk till PHARMACOS webbplats: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
Märkning i enlighet med förordning (EG) nr. 1272/2008 & (EG) nr. 648/2004
Hazard sign
Fara/ Säkerhetsanvisning

Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Svälj inte. Läs etiketten före användning. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om möjligt. Skölj ytterligare. Vid exponering: Ring omedelbart giftcentral eller läkare. Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Svälj inte. Läs etiketten före användning.